เมื่อการ "ให้" ยิ่งใหญ่กว่าการ "รับ"

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ
ด้วยการบริจาคเงินสมทบ

"กองทุนนิด้าพัฒนา"

วัตถุประสงค์การระดมทุน


เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (ตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM for Change” ) และเพื่อส่งเสริมการวิจัย การเรียนและการสอนของสถาบันเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ขั้นตอนการบริจาค


1. โอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้บริจาคสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Mobile Banking ตามธนาคารและเลขที่บัญชีดังนี้

...

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี สพบ.กองทุนนิด้าพัฒนา
  เลขที่บัญชี 944-001349-9

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาคลองจั่น ชื่อบัญชี สพบ.กองทุนนิด้าพัฒนา
  เลขที่บัญชี 040-2-58265-2

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาคลองจั่น ชื่อบัญชี สพบ.กองทุนนิด้าพัฒนา
  เลขที่บัญชี 113-223414-9

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ ชื่อบัญชี สพบ.กองทุนนิด้าพัฒนา
  เลขที่บัญชี 185-0-33379-3

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี สพบ.กองทุนนิด้าพัฒนา
  เลขที่บัญชี 035-1-71793-7

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาถนนสุขาภิบาล 3 ชื่อบัญชี สพบ.กองทุนนิด้าพัฒนา
  เลขที่บัญชี 144-2-17219-1

 • 2. ขอใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว หากผู้บริจาคมีความประสงค์จะขอใบเสร็จทางไปรษณีย์เพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษี

 • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไปยัง Line ID : nidafund หรือ email : nidafund@nida.ac.th

 • หรือ คลิกที่ "แบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน" กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

  แบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน

 • 3. รอรับใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากสถาบันตรวจสอบรายละเอียดและหลักฐานการบริจาคแล้ว สถาบันจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ตามที่ท่านระบุไว้ ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลประมาณ 2-10 วันทำการ

  แบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน


  กรุณากรอกรายละเอียดการบริจาคพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน แล้วคลิกที่ปุ่มส่งข้อมูลด้านล่าง

  ข้อมูลส่วนตัวผู้บริจาค


  นาย นาง นางสาว อื่นๆ

  ข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน

  ใช้ข้อมูลเดียวกับข้อมูลส่วนตัวผู้บริจาค
  ใช้ข้อมูลใหม่ ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
  บุคคลธรรมดา


  นาย นาง นางสาว อื่นๆ

  นิติบุคคล


  เงื่อนไขการบริจาค:

  ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เก็บ รวบรวม ใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนนิด้าพัฒนา
  • สถาบันจะทำการออกใบเสร็จรับเงิน หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่หลังจากวันที่ผู้บริจาคโอนเงินแล้วประมาณ 2-10 วันทำการ จากนั้นสถาบันจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จให้กับผู้บริจาคภายใน 2-3 สัปดาห์
  • หากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ผู้บริจาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองทุนนิด้าพัฒนา กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 082-790-1936, 0-2727-3289 หรือ line ID : nidafund หรือ email: nidafund@nida.ac.th

  กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม


  ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240